PRIVATUMO POLITIKA

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Termas“ Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja interneto svetainės www.termo-vata.lt toliau – Interneto svetainė) ir socialinių tinklų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Privatumo politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.

Privatumo politikos privalo laikytis visi įmonėje dirbantys asmenys, kurie tvarko asmens duomenis įmonėje ir visi tretieji asmenys, kuriems dėl savo veiklos ypatumų, šie duomenys privalo būti atskleisti (IT sistemų administratoriai, kurjeriai ir kt.)

PRINCIPAI KURIŲ LAIKOMĖS:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Renkami ir tvarkomi:

 • Elektroninių užklausų duomenys, rinkodaros ir administravimo tikslais saugoma neribotai.
 • Interneto Svetainėje naudojami slapukai yra saugomi atitinkamame Interneto Svetainės puslapyje apibrėžtais terminais.
 • Įmonė pasilieka teisę saugoti duomenis neterminuotai, jeigu jais buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.
 • Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai.
 • Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis.
 • Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas.
 • Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

JŪSŲ TEISĖS

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui

Perspėjame, jog Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

 • Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
 • Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS

Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įmonės darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje www.termas.lt, mes renkame tam tikrą informaciją apie jūsų apsilankymą, jūsų kompiuterį ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Minėta informacija saugoma jūsų žiniatinklio naršyklės slapukuose (angl. cookies). Šių slapukų informacija naudojama tam, kad mūsų svetainėje jums būtų gera ir patogu.

KAS YRA SLAPUKAS ?

Slapukas – tai jūsų žiniatinklio naršyklėje saugomas nedidelis tekstinis failas, kuris atpažįstamas mūsų svetainėje, jums dar kartą joje apsilankius. Todėl mes galime suteikti jums tinkamiausią informaciją ir praturtinti jūsų patirtį mūsų svetainėje. Slapuke nėra jokios asmeninės informacijos, ir jis nėra kenksminga programa arba virusas. 

KAM MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mes naudojame slapukus tam, kad jūsų patirtis mūsų svetainėje būtų pati geriausia. Taip pat mes galime stebėti jūsų veiklą svetainėje, ir atitinkamai ją tobulinti.

Mes taip pat naudojame slapukus stebėti įvairioms rinkodaros kampanijoms. Tokiu būdu sužinome, kuris jų yra veiksmingos, ir keičiame svetainę pagal tai, kas jums patinka.

Slapukai taip pat naudojami interneto svetainėje atliekamoms apklausoms – jie leidžia neužduoti jums klausimų kiekvieną kartą, kai grįžtate į mūsų svetaines.

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių.

Trečiosios šalies slapukai:

„Google Adwords”

Mes naudojame „Google AdWords“ internetinės reklamos programą ir konversijų stebėjimą kaip „Google AdWords” dalį. Jei norite išjungti konversijų stebėjimo slapukus, galite atitinkamai nustatyti savo naršyklę, kad ji blokuotų slapukus iš domeno: „googleadservices.com”.

„Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ statistinei analizei. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus, tekstinius failus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojatės tinklapiu. Daugiau informacijos galite rasti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt arba http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendra informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą).

Socialiniai tinklai

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Užklausos forma

Jei norite pasinaudoti mūsų internetiniame tinklapyje esančia užklausos forma, prašome pateikti joje reikalaujamus asmens duomenis, t.y. vardą ir el. pašto adresą. Mes renkame ir naudojame per užklausos formą gautus duomenis tik tam, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų užklausą ar prašymą.

Nuorodos į kitus tinklapius

Mūsų internetiniame tinklapyje yra nuorodų į kitus tinklapius. Šios nuorodos paprastai yra atitinkamai pažymėtos. Mes neturime jokios įtakos tų tinklapių turiniui ir kokiu mastu jie atitinka galiojantiems duomenų apsaugos teisės aktams. Todėl rekomenduojame pasidomėti tų tinklapių vykdoma privatumo politika. 

SLAPUKŲ VEIKIMO TRUKMĖ

Mūsų svetainėje talpinamų slapukų veikimo trukmė įvairi. Kai kurie jų nustoja veikti, kai tik uždarote naršyklę, o kiti galioja keletą dienų / mėnesių / metų. Ilgesnės trukmės slapukai reikalingi tam, kad būtų galima įvertinti, ar esate naujas lankytojas ar pakartotinai lankotės mūsų svetainėje.

Daugiausia mes naudojame standartinės veikimo trukmės slapukus (kuri nustatoma juos naudojančių sistemų). 

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org

KAIP IŠTRINTI SLAPUKUS?

Jei nuspręstumėte ištrinti visus iki šiol gautus slapukus, nurodymus rasite spustelėję toliau pateiktą nuorodą. Šie nurodymai apima daugumą iš naudojamų naršyklių. Primename, kad jūs ištrinsite ne tik iš mūsų, bet ir iš visų kitų svetainių gautus slapukus:

Microsoft Internet Explorer

Ištrinti slapukus: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox

Blokuoti ir ištrinti slapukus: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored#w_delete-all-cookies​​

Google Chrome

Blokuoti ir ištrinti slapukus: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt​​

 

SUTIKIMAS

Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo bei slapukų politika ir jai neprieštaraujate.

Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.termo-vata.lt

 

KONTAKTAI

Jei norite gauti daugiau informacijos susisiekite el. paštu: administracija@termas.lt